Kennel Hyldtoft Tibetansk Spaniel

HYldtoft`s Mischa

Hyldtoft`s Ja_Ir Miscka PRA 3 fri PI00 , Øjne fri