Kennel Hyldtoft Tibetansk Spaniel

Biograf

Sort = Hyldtofts Tico

Gul = Hyldtofts Tassy